TRAINING DOCUMENTS - TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

Tài liệu giảng dạy sau đại học  [Xem >>]
Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực  [Xem >>]
Tài liệu phục vụ nghiên cứu  [Xem >>]


 I. Tài liệu giảng dạy sau đại học

 

Phân loại lớp thú (Mammalia) và đặc điểm khu hệ thú hoang dã Việt Nam
Tài liệu đào tạo sau đại học
Biên soạn và giảng dạy: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng

Download Pdf

 

 

Những vấn đề cơ bản của sinh học bảo tồn
Tài liệu đào tạo sau đại học
Biên soạn và giảng dạy: PG S. T S. Nguyễn Xuân Đặng

 

Download Pdf

 

 

Một số phương pháp thông dụng trong nghiên cứu thú
Tài liệu đào tạo sau đại học
Biên soạn và giảng dạy: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng

 

Download Pdf

  

 

 

Quản lý rừng đặc dụng
Tài liệu đào tạo sau đại học
Biên soạn và giảng dạy: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng

 

Download Pdf

 

 

 

Nhân nuôi động vật hoang dã
Tài liệu giảng dạy cho sinh viên năm cuối Khoa QLTNR, Đại học Lâm nghiệp
Biên soạn và giảng dạy: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng

 

 Download Pdf

 

 II. Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực

Sổ tay thực địa giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia (Hướng dẫn nhận diện các loài động vật và thực vật quan trọng)
Tác giả: Nguyễn Xuân Đặng, Lương Văn Dũng, Đào Vĩnh Lộc

Dowload Pdf

 

Tổng quan về đa dạng sinh học ở Việt Nam
Tài liệu tập huấn (powerpoint)
Biên soạn và giảng dạy: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng

Download Pdf

Đa dạng sinh học của Việt Nam, nguyên nhân suy thoái và các biện pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững
Tài liệu tập huấn
Biên soạn và giảng dạy: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng

Download Pdf

    

 

Phương pháp điều tra giám sát vượn và thú linh trưởng cho cán bộ KBTTN Xuân Liên, Thanh Hóa
Tài liệu tập huấn
Biên soạn và giảng dạy: Nhiều tác giả

Tải về Pdf

 

Nhận dạng nhanh một số loài động vật hoang dã được Công ước CITES và pháp luật Việt Nam bảo vệ
Tài liệu tập huấn
Biên soạn: Nguyễn Xuân Đặng
Xuất bản: Traffic Indochina

Tải về  Pdf 

 

 

Tài liệu tập huấn tăng cường năng lực điều tra giám sát thú cho cán bộ KBTTN Pù Hu, Thanh Hóa
Tài liệu tập huấn
Biên soạn và giảng dạy: Nhiều tác giả

 

Tải về Pdf 

  

III. Tài liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu

 Tài liệu tiếng nước ngoài

Herbreteau V., Jittapalapong S., Rerkamnuaychoke W., Chaval Y., Cosson J.-F. and Morand S. (2011). Protocols for field and laboratory rodent studies. Kasesat University Press, Thailand. Download Pdf.
 
Lunder D, and Nguyen Truong Son (2001). An Identification Guide to the Rodents of Viet Nam. American Museum of Natural History. Download Pdf
 
Margoluis, R. and N. Salafsky. 2001. Is our project succeeding? A guide to Threat Reduction Assessment for conservation.Washington, D.C.: Biodiversity Support Program. A version of this work was published in Conservation Biology 13 (4): 830-841. Download Pdf
 
Madhu et al. Assessing Threats in Conservation Planning and Management. Lessons in Conservation. http://ncep.amnh.org/linc. Download Pdf
 
UNESCO (1973). International Classification and Mapping of vegetation. Download Pdf
 
Vũ Tiến Thịnh and Rawson, B. M. 2011. Package for calculating gibbon population density from auditory surveys.  Conservation International / Fauna & Flora International, Hanoi, Vietnam. Download Pdf
 

Tài liệu tiếng Việt                                                                                                                                  

Nguyễn Xuân Đặng, Lê Xuân Cảnh (2009). Danh lục các loài thú hoang dã Việt Nam. Trong sách "Phân loại học lớp Thú (Mammalia) và đặc điểm khu hệ thú hoang dã Việt Nam. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. Tải về Pdf
 
Nguyễn Quảng Trường, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Văn Sáng và Nguyễn Vũ Khôi (2005). Nhận dạng một số loài Bò sát - Ếch nhái ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh. Download Pdf
 
Pham Nhật, Lê Trọng Trãi, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Quảng Trường (2004). Sổ tay hướng dẫn định loại thực địa thú, chim, bò sát và ếch nhái Ba Bể - Na Hang. Dự án PARC VIE/95/G31&031.Download Pdf
 
Phan Kế Lộc (1985) Thử vận dụng bảng phân loại của UNESCO để xây dựng khung phân loại thảm thực vật Việt Nam. Tạp chí Sinh học. Download Pdf
 
Stuard B. và cs. (2001). Sách hướng dẫn định loại rùa Thái Lan, Lào, Viêt Nam và Campuchia. Wildlife Conservation Society. Download Pdf
 
Vũ Tấn Phương, Hoàng Việt Anh, Nguyễn Ngọc Lung, Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Đình Kỳ,Trần Việt Liễn (2012). Phân vùng sinh thái lâm nghiệp ở Việt Nam  (Forest Ecological Stratification in Vietnam). Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật, Hà Nội. Download Pdf
 
Vũ Tiến Thịnh and Rawson, B. M. (2011). Phầm mềm tính mật độ Vượn từ số liệu điều tra qua tiếng hót. Conservation International / Fauna & Flora International, Hanoi, Vietnam. Download Pdf
 

 

Back to top