Environment impact assessment of Ninh Thuan nuclear power plant - Đánh giá tác động môi trường của Dự án nhà mày điện hạt nhân ở Ninh Thuận

Two nuclear power plants (NPP) are planned to be constructed in Ninh Thuan Province, Central Vietnam. In 2012, a team of scientists from CeREC under leadership of Ass.Prof.Dr. Nguyen Xuan Dang has conducted impact assessment of NPP 2 on local biological environment. The study has suggested a number of measures to mitigate the impacts of NPP on terrestrial biodiversity in mainland and aquatic biodiversity  in both mainland waters and on the sea. Bellow are some pictures of CeREC activities during this study.

Hai nhà máy điện hạt nhân đã được quy hoạch xây dựng tại địa phận tỉnh Ninh Thuận, miền trung Việt Nam. Năm 2012, nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm CeREC  do PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng dẫn đầu đã tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động của Dự án Nhà máy điện hạt nhân 2 đến đa dạng sinh học trong vùng, bao gồm đa dạng sinh học trên cạn và đa dạng sinh học thủy sinh vùng nước nội địa và vùng biển gần bờ. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp cần thiết để giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án Nhà máy điện hạt nhân 2 đến đa dạng sinh học. Dưới đây giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của dự án này:

 Taking GPS coordinates of survey site

Associate Prof. Nguyen Huu Duc - Director of CeREC and his collaborator on board to East Sea for fish survey - PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực - Giám đốc Trung tâm CeREC và cộng sự trên tàu ra biển Đông nghiên cứu cá

></p><p style=

On board to fishing site on the sea - Trên tàu đi thu thậpmẫu cá trên biến

Collecting fihs samples from local market

Study of fish specimens from local market - Quan sát các loài cá bán tại các chợ địa phương

Treatment of fish specimens

Preparation of fish specimens - Xử lý các mẫu vật cá thu thập

Survey in dry forests of Ninh Thuan - Khảo sát rừng khộp ở Ninh Thuận

Dr. Le Tran Chan conducting floral biodiversity survey in Nui Chua Nationa Park - TS. Lê Trần Chấn nghiên cứu đa dạng sinh học thực vật tại Vườn quốc gia Núi Chúa

Aquaculture is main industry in Ninh Thuan Coast  that may be severely affected by Nuclear Power Project - Nuôi trồng thủy sản - ngành sản xuất quan trọng của Ninh Thuận sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Dự án điện hạt nhân

Sea turtle in Nui Chua Marine Reserve  may be greatly affected by NPP - Rùa biển quan sát được tại khu vực bảo tồn rùa biển, Vườn quốc gia Núi Chúa

Landscape view of proposed location of Nuclear Power Plant 2 - Toàn cảnh khu vưc vũng tròn nơi dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân 2

Back to top