Survey on Tonkin-Snub-nosed Monkey in Khau Ca- Du Gia area, Ha Giang Province, North Vietnam - Dự án điều tra nghiên cứu Voọc mũi hếch ở Khau Ca - Du Già, tỉnh Hà Giang

Tonkin Snub-nosed Monkey (TSM) was listed in IUCN Red List as Critically Endangered (CR). Its population size is estimated to number fewer than 250 mature individuals, with no subpopulation greater than 100 mature individuals, and it is experiencing a continuing decline. This species is found in tropical evergreen forests associated with karst limestone hills and mountains, and is largely restricted to primary forest. It has been recorded at elevations between 200 and 1,200 m. TSM are threatened throughout its range from habitat degradation and hunting pressure. Khau Ca – Du Gia area contains the largest population of TSM. However, population ecology and habitat are poorly studied. With financial support from The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund and Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED), CeREC is conducting study on the species ecology and habitats of TSM in Khau Ca - Du Gia area. This Project will last for 2 year (2013 - 2014). Bellow, are some pictures of the Project activities.

Voọc mũi hếch (VMH) là loài đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) theo Danh lục Đỏ IUCN (2013). VMH là loài đặc hữu ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam. Số lượng cá thể VMH hiện nay ước tính chỉ còn khoảng dưới 250 cá thể với các quần thể nhỏ dưới 100 cá thể và đang tiếp tục bị suy giảm. VMH chỉ sống ở rừng thường xanh nhiệt đới trên các vùng núi đá vôi, chủ yếu là rừng nguyên sinh. Loài này phân bố ở độ cao từ 200 - 1.200m so với mặt biển. VMH đang bị đe dọa trên khắp vùng phân bố của chúng do sự suy thoái sinh cảnh và áp lực săn bắn cao. Khu vực Khau Ca - Du Gia là nơi cư trú của quần thể VMH lớn nhất hiện nay với khoảng 100 cá thể sinh sống. Tuy nhiên, các đặc điểm sinh thái của quần thể cũng như đặc điểm sinh cảnh của VMH ở đây vẫn chưa được nghiên cứu. Với sự tài trợ kinh phí từ Quỹ Bảo tồn loài Mohamed bin Zayed và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED), Trung tâm CeREC đang thực hiện dự án nghiên cứu đặc điểm sinh thái và sinh cảnh VMH ở khu vực Khau Ca - Du Già. Dự án sẽ được thực hiện trong 2 năm (2013-2014). Dưới đây là một hình ảnh về hoạt động của Dự án.

Limestone forest in Khau Ca is a home of the largest population of Tonkin Snub-nosed Monkey - Rừng trên núi đá vôi ở Khau Ca  là sinh cảnh của quần thể VMH lớn nhất hiện nay

Survey team in forest camp - Đoàn khảo sát trong lán khảo sát trong rừng in Du Già

Transect survey for Monkey observation

 Transect survey for observation of Tonkin Snub-nosed Monkey - điều tra theo tuyến để quan sát VMH

Survey team conducting transect survey in forest

Local guide of the survey is well trained staff of Khau Ca TSM Species/Habitat Conservation area  - Dẫn đường cho đoàn khảo sát là cán bộ đã được đào tạo của Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Khau Ca

A group of Tonkin Snub-nosed Monkey in Khau Ca Nature Reserve

 A group of Tonkin Snub-nosed Monkey in Khau Ca Nature Reserve - Một đàn VMH đã quan sát được ở khu vực Khau Ca

Collecting samples of Tonkin Snub-nosed Monkey Food Plant for nutitionall analysis

 Collecting samples of Tonkin Snub-nosed Monkey food plant for nutritional analysis - Thu mẫu thực vật cho phân tích thành phần thức ăn của VMH

 Nghien Tree - Key food plant of Tonkin Snubl-nosed Monkey in Khau Ca

 Nghien tree - key food plant of Tonkin Snub-nosed Monkey in Khau Ca - Cây nghiến là cây thức ăn quan trọng của VMH ở Khau Ca (VMH ăn lá của loài này)

Collecting leaf petiole of Tonkin Snub-nosed Monkey food for nutritional analysis

 Collecting leaf petiole of Tonkin Snub-nosed Monkey food plant for nutritional analysis - Thu thập cuống lá - bộ phận VMH thường ăn để phân tích hàm lượng chất dinh dưỡng

Tonkin Snub-nosed Monkey conservation poster for communities awareness raising

Tonkin Snub-nosed Monkey conservation poster for local communities conservation awareness education - áp phích tuyên truyền bảo tồn VMH do dự án xuất bản

Survey team explains local villagers about the need of Tonkin Snub-nosed Monkey conservation

Survey team explains local villagers on importance of Tonkin Snub-nosed Monkey conservation - đoàn khảo sát giải thích cho người dân địa phương về tầm quan trọng của việc bảo tồn VMH

Distributing Tonkin Snub-nosed Monkey conservation poster to local villagers

Distributing Tonkin Snub-nosed Monkey conservation poster to local villagers - Phân phát áp phích bảo tồn VMH tới người dân địa phương

Awareness education for HMong ethnic groups in Khau Ca - Du Gia Area

Conservation awareness education for HMong Ethnic people in Khau Ca - Du Gia Area - Giáo dục bảo tồn cho bản dân tộc người H'Mông địa phương

Associate Prof. Nguyen Xuan Dang explains young staff of Du Gia Nature Reserve on importance of Tonkin Snub-nosed Monkey conservation - PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng đang nói chuyền với cán bộ trẻ của Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già và bảo tồn VMH

Project Team is working with Management Board of Du Gia Nature Reserve ></p><p>Project team is discussing with Management Board of Du Gia Nature Reserve ></p><p>Tonkin Snuub-nosed Monkey conservation poster in the house of local Tay Ethnic people</p><p><img src=

Discussion with Management Board of Khau Ca - Du Gia NR on measures of Tonkin Snub-nosed Monkey & biodiversity conservation - Thảo luận với ban quản lý KBTTN Du Già về giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học và VMH

Tonkin Snub-nosed Monkey female with her balies

Observation of  TSM female with her babies showing potential increase of Khau Ca TSM population - VMH cái và con non quan sát được ở khu vực Khau Ca cho thấy quần thể VMH ở đây đang có tiềm năng phát triển

Back to top