Establishment, Mission & Tasks

THÀNH LẬP - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ [Xem>>]

Establishment & Personality:
 
The Centre for Resources, Environment and Climate Change (CeREC) was established  by the Decision 678/QĐ-LHHVN of Vietnam Union of Scientific and Technology Associations (VUSTA).  CeREC is an independent non-governmental organization (NGO), having legal independent personality, its own seal and bank accounts at the State treasury and banks. CeREC operates for non-profit purposes and on self-financing basis
 
       Main office:  26/17, Phung Chi Kien Street, Cau Giay District, Hanoi, VIETNAM.
       Tel. +84-43 7561347    Mobile: (+84) 913 312 431
       Email1: dangcerec@gmail.com     Website: http://cerec.org.vn
  
Logo: We have 2 versions of logo: simple  and pictorial logos. 
 
 Mission statement:
  • Improving natural resource management, biodiversity conservation, environment protection, adaptation to global climate change for sustainable development through scientific research, technical consultancy, technological transfer, capacity building training and awareness  education 
  • Promoting national and international collaboration on natural resources management, biodiversity conservation, environment protection, adaptation to global climate change and sustainable development  
  • As an independent non-governmental organization, CeREC has enhanced flexibility and avoids bureaucratic entanglements. The formation of a co-operative internal and international network of scientists in the field of natural resource and environmental studies is a prominent goal of CeREC. 
Tasks:
  • Conducting research and applied projects on the fields of biodiversity conservation, natural resource management, environment protection and adaptation to global climate change  for sustainable development 
  • Providing consultancy, appraisement, scientific opponent, and technological transfer on the fields of biodiversity conservation, natural resource management, environment protection, adaptation to global climate change, and sustainable community development 
  • Conducting environment impact assessment (EIA) of development projects on biodiversity, natural resources and environment (electric power projects, road building projects, other infrastructural construction projects) 
  • Capacity building training for practitioners, managers and policy-makers on biodiversity conservation, natural resource management and environment protection. 
  • Organizing workshop/ conference, knowledge dissemination events, conservation / environmental awareness education on the above mentioned fields 
  • Collaborating with national and international organizations for implementing projects on biodiversity conservation, natural resource management, environment protection, adaptation to global climate change, and sustainable development.
 

TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Thành lập và Tư cách pháp nhân:

Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi khí hậu, tên giao dịch quốc tế: Centre for Resources, Environment and Climate Change (CeREC); được thành lập theo Quyết định số 678/QĐ-LHHVN của Hội đồng TW, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học, công nghệ số: A-1140, do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Trung tâm có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản riêng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng. Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự trang trải về tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trụ sở: 26/17 phố Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. DT: 0437561347, DD: 0913312431.
Email:
dangcerec@gmail.com  Website: http://cerec.org.vn

Logo: Chúng tôi có 2 phiên bản logo: phiên bản đơn giản và phiên bản dạng ảnh (xem hình ở trên)

Chức năng:

Nghiên cứu, đào tạo nâng cao trình độ, tư vấn và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Nhiệm vụ: 

•  Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và ứng phó biến đổi khí hậu.
•  Đào tạo nâng cao trình độ cho các cán bộ và các đối tượng khác về lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
•  Cung cấp các dịch vụ tư vấn, thẩm định, phản biện khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo, phổ biến kiến thức, giáo dục bảo tồn, chuyển giao công nghệ, phát triển cộng đồng, quan trắc, đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trường.
•  Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu và giám sát thực hiện các dự án trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và ứng phó biến đổi khí hậu.
• Liên kết, hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

Cơ cấu tổ chức: 

Hội đồng quản trị
Ban giám đốc
Bộ phận Hành chính và Kế toán
Bộ phận quản lý và đều phối các dự án

 

 

Tiềm lực khoa học:

Trung tâm hiện nay có 24 cán bộ, trong đó có: 4 phó giáo sư, 11 tiến sỹ, 7 thạc sỹ, 2 kỹ sư/cử nhân. Ngoài đội ngũ cán bộ nói trên, Trung tâm  còn có đội ngũ các cộng tác viên gồm nhiều các nhà khoa học có trình độ cao đang công tác trong các cơ quan khoa học công nghệ khác trong nước. Trung tâm có quan hệ hợp tác rộng rãi với nhiều cơ quan và tổ chức nghiên cứu và tư vấn quốc tế về lĩnh vực quản lý  tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

Staff Members - Đội ngũ cán bộ [Xem >>]

Structure and Contact details - Sơ đồ tổ chức và địa chỉ liên hệ [Xem >>]

Back to top