CeREC staff join international training courses on nature study and conservation - Cán bộ CeREC tham gia các khóa tập huần quốc tế về nghiên cứu và bảo tồn thiên nhiên

International training courses are important for improving CeREC research capacity. CeREC collaborates with scientists from various  research organizations (institutes, university, natural history museums, etc.) from different countries (Japan, Hungary, China, etc.). Staff of CeREC actively involve into training courses and joint biodiversity surveys both in Vietnam and other countries. 

CeREC rất coi trọng hợp tác quốc tế về đào tạo và hợp tác nghiên cứu, xem hợp tác quốc tế là cơ hội tốt để nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cán bộ của Trung tâm. Hiện nay Trung tâm có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học quốc tế thuộc các cơ quan tổ chức khác nhau (các viện nghiên cứu, các trường đại học, các bảo tàng tự nhiên, ... Các cán bộ của Trung tâm tham gia tích cực vào các khóa tập huấn và các hoạt động điều tra đánh giá đa dạng sinh học ở Việt Nam và một số nước khác. 

1. Joint small mammal survey in China - Hợp tác điều tra thú nhỏ ở Trung Quốc

2. Joint small mammal survey in Japan - Hợp tác điều tra nghiên cứu thú hhỏ ở Nhật Bản

3. Training course on vertebrate biodiversity study  in Seoul - Tham gia khóa tập huấn về nghiên cứu đa dạng sinh học động vật có xương sống ở Hàn Quốc

 

 

   

 

 Back to top