CeREC Scientific Team - Đội ngũ cán bộ

 At present, CeREC scientific team consists of 24 persons including 4  associate  professors, 11 philosophy doctors, 7 masters of science and 2 bachelors of science. In addition, CeREC has a network of collaborators working in leading Vietnamese and international institutes and universities.

NGUYỄN XUÂN ĐẶNG
Mobile: 84-913312431, dangcerec@gmail.com

Qualification: Associate Professor, Ph.D. of Zoology,  .
Experience: Mammal taxonomy and ecology studies; Mammal biodiversity, terrestrial ecosystem assessment and conservation strategies development; Environment impact assessment and environment strategic assessment; Policy consultancy on biodiversity conservation and sustainable use of natural resources; Training of Master and Ph.D. students on zoology, ecology and biological resources management; Capacity building training on terrestrial biodiversity and ecosystem survey, monitoring, and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change.
Languages: Vietnamese (mother tongue), Russian, English

Trình độ: Phó giáo sư, Tiến sỹ
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học lớp Thú. Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học thú và hệ sinh thái trên cạn, xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn. Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển và đánh giá môi trường chiến lược; Tư vấn xây dựng chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng vững tài nguyên thiên nhiên. Đào tạo cao học về động vật học, sinh thái học, quản lý tài nguyên sinh vật; Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát, quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học trên cạn; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh

 

 NGÔ XUÂN TƯỜNG
Mobile: 84-912099978 , Email: tuongiebr@gmail.com

Qualification: Ph.D. of Zoology
Experience: Taxonomy and ecology of Bird; Bird biodiversity assessment and conservation measures development ; Environment impact assessment of development projects; Policy consultancy on biodiversity conservation and sustainable use of biological resources; Training of Master and Ph.D. students on zoology, ecology and biological resource management; Capacity building training on terrestrial biodiversity monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change.
Languages: Vietnamese (Mother tongue), English

Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học lớp Chim; Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học chim và xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển; Tư vấn xây dựng chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng vững tài nguyên thiên nhiên. Đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ về động vật học, sinh thái học và quản lý tài nguyên sinh vật. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

 


 

 

 ĐỖ VĂN NHƯỢNG
Mobile: 84-912100031, Email: dvnhuong@hotmail.com

Qualification: Associate Professor, Ph.D. of Zoology, Meritorious Teacher.
Experience: Taxonomy and ecology of invertebrate animals; Invertebrate biodiversity assessment and management strategies development; Environment impact assessment of development projects; Policy consultancy on biodiversity conservation and environment management; Training of Bachelor, Master and Ph.D. students on zoology, ecology and biological resources management; Capacity building training on biodiversity survey, monitoring, conservation and environment management; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change. 
Languages: Vietnamese (Mother tongue), Russian, English 

Trình độ: Phó giáo sư, Tiến sỹ chuyên ngành Động vật học, Nhà giáo ưu tú
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái động vật không xương sống. Điều tra đánh giá, giám sát và xây dựng giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển; Tư vấn xây dựng các chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Đào tạo đại học và cao học về động vật học, sinh thái học và quản lý tài nguyên sinh vật. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý môi trường. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Việt, Nga, Anh

 

 

VŨ ĐÌNH THỐNG
Mobile: 84-945560108, Email: thongvudinh@gmail.com

Qualification: Professor, Ph.D. of Zoology
Experience: Bat taxonomy and ecology studies; Bat biodiversity, terrestrial ecosystem assessment and conservation strategies development; Environment impact assessment and environment strategic assessment; Policy consultancy on biodiversity conservation and sustainable use of natural resources; Training of Master and Ph.D. students on zoology, ecology and biological resources management; Capacity building training on terrestrial biodiversity and ecosystem survey, monitoring, and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change.
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Giáo sư, Tiến sỹ chuyên ngành động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học Dơi. Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học Dơi và hệ sinh thái trên cạn, xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn. Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển và đánh giá môi trường chiến lược. Đào tạo cao học về động vật học, sinh thái học, quản lý tài nguyên sinh vật; Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát, quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học trên cạn; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

HÀ VĂN TUẾ
Mobile: 84-915508794, Email: hatuecerec@gmail.com

Qualification: Ph.D. on Botany
Experience: Taxonomy and ecology of higher plants; Forest ecology; Plant biodiversity and vegetation cover assessment, development of conservation measures ; Environment impact assessment of development projects; Capacity building training on terrestrial biodiversity monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change.
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Thực vật học
Kinh nghiệm: Phân loại học thực vật bậc cao và sinh thái rừng. Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học thực vật và thảm thực vật, xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học thực vật; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh
 

 

TRẦN ĐỨC HẬU
Mobile : 84-912820043. Email: tdhauzoo@yahoo.com

Qualification: Ph.D. on Zoology
Experience: Fish taxonomy and fisheries studies; Fish biodiversity and aquatic ecosystem assessment, conservation strategies development; Environment impact assessment and environment strategic assessment ; Training of bachelor, master and Ph.D. students on zoology, ecology and biological resources management; Capacity building training on aquatic biodiversity and ecosystem survey, monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học cá nước ngọt; Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học cá, hệ sinh thái thủy sinh và nghề cá, xây dựng giải pháp quản lý bảo tồn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển; Đào tạo đại học và cao học về động vật học, sinh thái học và quản lý tài nguyên sinh vật; Tập huấn nâng cao năng lực điều tra, giám sát, quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học thủy sinh, hệ sinh thái thủy vực và bảo vệ môi trường; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh 

 

TỐNG XUÂN TÁM
Mobile: 84-982399008, Email: tamtx@gmail.com

Qualification: Ph.D. on Zoology
Experience: Fish taxonomy and fisheries studies; Fish biodiversity, aquatic ecosystem assessment and conservation strategies development; Training of bachelor, master and Ph.D. students on zoology, ecology and biological resources management; Development and publishing of animal database on websites. Capacity building training on aquatic biodiversity and ecosystem survey, monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change
Languages: Vietnamese (mother tongue), French, English

Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học cá nước ngọt; Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học cá, hệ sinh thái thủy sinh và nghề cá, xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn; Đào tạo đại học và cao học về động vật học, sinh thái học và quản lý tài nguyên sinh vật; Xây dựng và phổ biến cơ sở dữ liệu động vật hoang dã trên các trang thông tin điện tử (websites).Tập huấn nâng cao năng lực điều tra, giám sát, quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học thủy sinh, hệ sinh thái thủy vực và bảo vệ môi trường; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh

 

ĐỖ VĂN TỨ
Mobile: 84-983287297, Email: dovantu.iebr@gmail.com

Qualification: Ph.D. on Aquatic Zoology
Experience: Taxonomy and ecology of aquatic benthonic plants and flora; Aquatic biodiversity assessment and management strategies development; Environment impact assessment of development projects; Training of Master and Ph.D. students on zoology, ecology and biological resources management; Capacity building training on biodiversity survey, monitoring, conservation and environment management; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change
Languages: Vietnamese (mother tongue), French, English

Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái động vật, thực vật đáy thủy sinh. Điều tra đánh giá, giám sát và xây dựng giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển; Đào tạo cao học về động vật học, sinh thái học và quản lý tài nguyên sinh vật. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý môi trường. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh

 

NGUYỄN XUÂN NGHĨA
Mobile: 84-912099978, Email: nghiaiebr@gmail.com

Qualification: Master on Zoology
Experience: Taxonomy and ecology of mammals; Mammal biodiversity assessment and conservation measures development ; Environment impact assessment of development projects; Capacity building training on terrestrial biodiversity monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành Động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học lớp Thú; Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học thú và xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển; Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

PHẠM VĂN THẾ
Mobile: 84-988154444, Email: phamvthe@gmail.com

Qualification: Ph.D. on Botany
Experience: Taxonomy and ecology of higher plants; Forest ecology; Plant biodiversity, vegetation cover assessment and development of conservation measures ; Environment impact assessment of development projects; Capacity building training on terrestrial biodiversity monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change.
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành Thực vật học, Nghiên cứu sinh về thực vật học
Kinh nghiệm: Phân loại học thực vật bậc cao và sinh thái rừng. Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học thực vật và thảm thực vật, xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học thực vật. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Mobile: 0919910897, Email: ntdatfuv@gmail.com

Qualification: Master of  Science on Tropical forestry
Experience: Protected area system management, wildlife conservation, Capacity building training on terrestrial biodiversity monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, Protected management
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành lâm nghiệp nhiệt đới
Kinh nghiệm: Quản lý hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên; Bảo tồn động vật hoang dã; Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

PHAN THỊ THÚY
Mobile: 0948555493 Email: phan.t.thuy@gmail.com

Quality: Ph.D. on Natural Resources Management and Agricultural System at Queensland University
Experience: More than 10 years working on human ecology, social forestry, community development and Nature conservation. Capacity building tranining on Social forestry and natural resource management.

Trình độ: Tiến sỹ Quản lý tài nguyên và Hệ thống nông nghiệp tại Đại Học Queensland (Úc)                      Kinh nghiệm: Trên 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu sinh thái nhân văn, lâm nghiệp xã hội, phát triển sinh kế cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên. Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ lâm nghiệp và người dân về lâm nghiệp xã hội và quản lý tài nguyên thiên nhiên

 

PHẠM HỮU KHÁNH
Mobile: 84-918650184 Email: khanh.phamhuu@gmail.com

Qualification: Ph.D. on Agriculture (forest silviculture)
Experience: Mammal and Bird classification; Mammal and bird biodiversity assessment, ecosystem assessment and conservation planning; Protected areas management; Environment impact assessment of development projects; Policy consultancy on biodiversity conservation and protected areas management; Training of Master and Ph.D. students on biological resources management; Capacity building training on biodiversity survey, monitoring, conservation and protected areas management; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Tiến sỹ Nông nghiệp (Lâm sinh)
Kinh nghiệm: Phân loại thú và chim; Đánh giá đa dạng sinh học thú, chim, đánh giá hệ sinh thái và quy hoạch bảo tồn. Quản lý khu bảo tồn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển; Tư vấn chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý khu bảo tồn; Đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ về quản lý tài nguyên sinh vật. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

LÊ NGUYÊN NGẬT
Mobile: 84-983076428. Email: ngatceret@gmail.com

Qualification: Associate Professor, Ph.D. on Zoology.
Experience: Taxonomy and ecology of Reptiles and Amphibians; Herpetological biodiversity assessment and conservation strategy development; Environment impact assessment of development projects; Policy consultancy on biodiversity conservation and sustainable use of biological resources; Training of Bachelor, Master and Ph.D. students on zoology, ecology and biological resources management; Capacity building training on terrestrial biodiversity survey, monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change.
Languages: Vietnamese (mother tongue), English, Russian

Trình độ: Phó giáo sư, Tiến sỹ chuyên ngành động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học Bò sát, Lưỡng cư. Điều tra đánh giá, giám sát và xây dựng giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển; Tư vấn xây dựng chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng vững tài nguyên sinh vật. Đào tạo đại học và cao học về động vật học, sinh thái học và quản lý tài nguyên sinh vật. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga

 

NGUYỄN VĨNH THANH
Mobile: 84-912776588, Email: thanhnv@hnue.edu.vn

Qualification: Ph.D. on Zoology
Experience: Taxonomy and ecology of mammals; Mammal biodiversity assessment and conservation measures development ; Environment impact assessment of development projects; Training of Bachelor, Master and Ph.D. students on zoology, ecology and biological resource management; Capacity building training on terrestrial biodiversity monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change.
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học lớp Thú; Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học thú và xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển; Đào tạo cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ về động vật học, sinh thái học và quản lý tài nguyên sinh vật. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Anh

 

NGUYỄN THỊ LAN ANH
Mobile: 84-983455580, Email: nguyenlananh.nd@gmail.com

Qualification: Ph.D. on Zoology
Experience: Mammal taxonomy and Primate ecology; Primate biodiversity assessment and conservation measures development ; Environment impact assessment of development projects; Training of Bachelor, Master and Ph.D. students on zoology, ecology and biological resource management; Capacity building training on terrestrial biodiversity monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change.
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại thú và sinh thái học Linh trưởng; Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học thú và xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển; Đào tạo cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ về động vật học, sinh thái học và quản lý tài nguyên sinh vật. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Mobile: 84-912142843, Email: nthuong@gmail.com

Qualification: Ph.D. on Botany
Experience: Flant taxonomy, floral biodiversity assessment and conservation; Capacity building training on floral biodiversity assessment, monotoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change.
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Tiến sỹ thực vật học
Kinh nghiệm: Phân loại thực vật, điều tra, đánh giá và bảo tồn đa dạng sinh học thực vật; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

PHẠM ĐỨC TIẾN
Mobile: 84-975841690, Email: dtiencerec@gmail.com

Qualification: Master of Science on Zoology
Experience: Small mammal classification; Mammal biodiversity assessment and conservation; Capacity building training on biodiversity monitoring, conservation; Environment impact assessment of development projects.
Languages: Vietnamese (mother tongue), Russian, Czech

Trình độ: Thạc sỹ sinh học
Kinh nghiệm: Phân loại thú  Điều tra đánh giá, giám sát và xây dựng giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học thú. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Tiệp

 

NGUYỄN MINH TÂM
Mobile phone 84-914539336, Email: ngtam@hn.vnn.vn

Qualification: Ph.D on Zoology
Experience: Small mammal taxonomy and Ecology, Molecular systematics and conservation genetics, Training of Master students; Capacity building on biodiversity conservation
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học thú; hệ thống học phân tử và di truyền phân tử; Tập huấn nâng cao năng lực điều tra, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

 

 PHẠM XUÂN HOÀN
Mobile: 0912 219 297 Email: Hoansilv@gmail.com

Quality: Associate Professor, Ph.D. on Silviculture
Experience: Study on biodiversity conservation, forest protection and reforestation, training on silviculture, sustainable development of forest resources.
Language: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: PGS. Tiến sinh lâm sinh
Kinh nghiệm: Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học , đào tạo và tập huấn nâng cao năng lựctrong các lĩnh vực về sinh thái rừng, lâm sinh học, nông lâm kết hợp, các hoạt động liên quan đến bảo tồn, phát triển các nguồn tài nguyên rừng.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

 NGUYỄN VIẾT LƯƠNG
Mobile: 0946257277. Email:nguyenluongnc@gmail.com

Quality: Graduated Vietnam University of Forestry, Major: Silviculture. Master of Technology course; in Remote Sensing & GIS applications in Natural Resource Management. Andhra University, India
Experience: More than 15 years working on forest inverstigation, management and restoration with special expertise on application of Remote Sensing & GIS applications in forest Management
Language: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp chuyên ngành Lâm sinh. Bằng thạc sỹ về Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS quản lý tài nguyên thiên nhiên tại Đại học Andhra University, Ấn độ
Kinh nghiệm: Trên 15 năm kinh nghiệm về điều tra nghiên cứu và quản lý tài nguyên rừng và phục hồi rừng. Chuyên gia về sử dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

 NGUYỄN THỊ THÚY
Mobile: 84-917290754, Email: Thuysttn@gmail.com

Qualification: BSc. on Entomology
Experience: Taxonomy and ecology of Insects, Mass-rearing of insects. Capacity building training on insect study and conservation; Awareness education on Insect biodiversity conservation
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Cử nhân sinh học, chuyên ngành Côn trùng học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học Côn trùng. Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học Côn trùng và xây dựng giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý, kỹ thuật nhân uôi côn trùng. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học côn trùng.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

 LÊ ĐÌNH THỦY
Mobile: 84-903484877, Email: ThuyLD@gmail.com

Qualification: Ph.D. of Zoology
Experience: Taxonomy and ecology of Bird; Bird biodiversity assessment and conservation measures development ; Environment impact assessment of development projects; Policy consultancy on biodiversity conservation and sustainable use of biological resources; Training of Master and Ph.D. students on zoology, ecology and biological resource management; Capacity building training on terrestrial biodiversity monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change.
Languages: Vietnamese (Mother tongue), English

Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học lớp Chim; Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học chim và xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển; Tư vấn xây dựng chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng vững tài nguyên thiên nhiên. Đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ về động vật học, sinh thái học và quản lý tài nguyên sinh vật. Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

 

 NGUYỄN THANH LƯƠNG
Mobile: 84-989962960, Email: Luongiebr@gmail.com

Qualification: Master on Zoology
Experience: Taxonomy and ecology of mammals; Mammal biodiversity assessment and conservation measures development ; Environment impact assessment of development projects; Capacity building training on terrestrial biodiversity monitoring and conservation; Awareness education on biodiversity conservation, environmental protection and climate change
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành Động vật học
Kinh nghiệm: Phân loại và sinh thái học lớp Thú; Điều tra đánh giá, giám sát đa dạng sinh học thú và xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển; Tập huấn nâng cao năng lực điều tra đánh giá, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

 NGUYỄN TẬP
Mobile: 84-913047291, Email: ntapdl@gmail.com

Qualification: Ph.D. on Medical Botany
Experience: Medical plant taxonomy, assessment and conservation; Capacity building training on medical plant biodiversity assessment, monotoring and conservation; Awareness education on medical plant biodiversity conservation, environmental protection and climate change.
Languages: Vietnamese (mother tongue), English

Trình độ: Tiến sỹ thực vật học
Kinh nghiệm: Phân loại cây dược liệu, điều tra, đánh giá và bảo tồn đa dạng sinh học cây dược liệu Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học cây dược liệu, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 Back to top