PROJECT TECHNICAL REPORTS

Các báo cáo kỹ thuật do các cán bộ CeREC chủ trì hoặc tham gia xây dựng

CEREC staff have more than  hundred technical reports of research and consultancy projects on natural resource management, biodiversity conservation and natural environement management. The reports are written either in Vietnamese or in English. Some have both Vietnamese and English version.  A list of our recent reports is shown below. Please contact us if you want to have a copy of the reports

Các cán bộ của CeREC đã hoàn thành trên 100 các báo cáo kỹ thuật về kết quả thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu và dịch vụ tư vấn về các lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Các báo cáo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc cả hai thứ tiếng. Dưới đây là danh sách một số báo cáo được thực hiện trong những năm gần đây. Nếu quý vị muốn có bản copy của các báo cáo này, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ này.

Year 2016

Biodiversity in Phong Nha - Ke Bang and Hin Nam No [Đa dạng sinh học ở Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô]. A compilation for The Nature Conservation and Sustainable Natural Resource Management in Phong Nha – Ke Bang National Park Region Project. By Nguyen Xuan Dang, Nguyen Tien Hiep, Nguyen Quoc Dzung and Nguyen Xuan Nghia, 2015 (In English, Vietnamese and Lao Languages

Monitoring fish fauna and Guiding fish breeding and Fishing in Song Ma River under impact of Trung Son Hydropower Project. A periodic monitoring report of dry season 2016. A report to World Bank and Trung Son Hydropower Company [Giám sát biến động khu hệ cá và đánh bắt cá trên sông Mã do ảnh hưởng của Dự án Thủy điện Trung Sơn. Báo cáo giám sát mùa khô 2016. Báo cáo cho Ngân hàng Thế giới và Cty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn]. Nguyễn Hữu Dực và sc. 2016 (in English and Vietnamese)

Year 2015

An overview of conservation status of wild asian elephant in Vietnam [Tổng quan tình trạng bảo tồn Voi châu á ở Việt Nam]. A report for WWF Vietnam. By Nguyen Xuan Dang (2015), (in English and Vietnamese).

Participatory biodiversity monitoring methodology for Lam Dong Province. A Report for Delivering environmental and social multiple benefits from REDD+ in south east asia (MB REDD +). By Trinh Thang Long, Nguyen Xuan Dang and Hoang Viet Anh (2015).

Sổ tay thực địa Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia [A Participatory Biodiversity Monitoring Handbook for Data collection Teams). A report for SNV project "Delivering environmental and social multiple benefits from REDD+ in South East Asia] . Biên soạn: Nguyễn Xuân Đặng, Lương Văn Dũng, Đào Vĩnh Lộc (2015), (in Vietnamese)

Baseline biodiversity description of Loc Bac Forestry Company, Lam Dong Province - Summary Report. A report for SNV project "Delivering environmental and social multiple benefits from REDD+ in south east asia" . By Nguyen Xuan Dang (2015), (English and Vietnamese versions).

Baseline biodiversity description of Bao Lam Forestry Company, Lam Dong Province - Summary Report . A report for SNV project "Delivering environmental and social multiple benefits from REDD+ in south east asia" . By Nguyen Xuan Dang (2015), (English and Vietnamese versions).

Baseline biodiversity description of Don Duong Forestry Company, Lam Dong Province - Summary Report . A report for SNV project "Delivering environmental and social multiple benefits from REDD+ in south east asia"  By Nguyen Xuan Dang (2015), (English and Vietnamese versions).

Baseline biodiversity description of DRan Protection Forest, Lam Dong Province - Summary Report . A report for SNV project "Delivering environmental and social multiple benefits from REDD+ in south east asia"  By Nguyen Xuan Dang (2015), (English and Vietnamese versions).

Monitoring fish fauna and Guiding fish breeding and Fishing in Song Ma River under impact of Trung Son Hydropower Project. A periodic monitoring report of dry season 2015. A report to World Bank and Trung Son Hydropower Company [Giám sát biến động khu hệ cá và đánh bắt cá trên sông Mã do ảnh hưởng của Dự án Thủy điện Trung Sơn. Báo cáo giám sát mùa khô 2016. Báo cáo cho Ngân hàng Thế giới và Cty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn]. Nguyễn Hữu Dực và sc. 2015 (in English and Vietnamese).

Monitoring fish fauna and Guiding fish breeding and Fishing in Song Ma River under impact of Trung Son Hydropower Project. A periodic monitoring report of rainy season 2015. A report to World Bank and Trung Son Hydropower Company [Giám sát biến động khu hệ cá và đánh bắt cá trên sông Mã do ảnh hưởng của Dự án Thủy điện Trung Sơn. Báo cáo giám sát mùa mưa 2015. Báo cáo cho Ngân hàng Thế giới và Cty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn]. Nguyễn Hữu Dực và sc. 2015 (in English and Vietnamese).

Báo cáo tổng hợp thực hiện dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Khỉ thuộc giống Macaca tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. Biên soạn: Nguyễn Xuân Đặng và cs. (2015)

Báo cáo Luận chứng về cơ sở khoa học xây dựng hành lang đa đạng sinh học trong quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh Lâm Đồng. Báo cáo nộp WWF - Việt Nam. Biên soạn: TS.Nguyễn Chí Thành, PGS.TS.Nguyễn Xuân Đặng, ThS.Phạm Khải Tân, ThS.Phạm Trọng Nhân (2015).

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra đánh giá đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật thành phố Hà Nội làm cơ sở cho phát triển bền vững và bảo tồn. Báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Biên Soạn: Ngô Xuân Tường và cs. (2015).

Year 2014

Clarification of taxonomy, determination of distribution areas and assessments on threats towards conservation of Truong Son Rock Rat Laonastes sp. in Phong Nha Ke Bang National Park,Quang Binh Province. A techical report to The Nature Conservation and Sustainable Natural Resource Management in Phong Nha – Ke Bang National Park Region Project, Quang Binh Province. Implemented by Nguyen Xuan Dang, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Van Tri Tin, Nguyen Manh Ha, Nguyen Duy Luong, Dinh Huy Tri, Le Thuc Dinh, Dinh Hai Duong, Dang Ngoc Kien.

Report on enhancing conservation of Tonkin Snub-nosed Monkey Rhinopithecus avunculus in Khau Ca - Du Gia area, Northern Vietnam through species database updating and capacity training. Project funded by Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund (Project 13255464). Implemented by Nguyen Xuan Dang, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Vinh Thanh, Nguyen Thi Lan Anh and Le Van Dzung

Xác định vị trí phân loại, vùng phân bố và đánh giá các đe dọa để bảo tồn loài Chuột đá Trường Sơn (Laonastes sp.) ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Báo cáo kỹ thuật cho Dự án bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.Thực hiện bởi: Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Duy Lương, Đinh Huy Trí, Lê Thúc Định, Đinh Hải Dương, Đặng Ngọc Kiên.

Báo cáo kết quả điều tra vượn má trắng (Nomascus leucogenys) tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa. Khóa tập huấn về phương pháp điều tra giám sát vượn và thú linh trưởng cho cán bộ KBTTN Xuân Liên (Tháng 7/2014). Dự án do WWF/Russel E. Train Education for Nature Program tài trợ. Thực hiện bởi: Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Vĩnh Thanh, Hà Văn Tuế.

Kết quả điều tra giám sát thú (Mammalia) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa. Nghiên cứu được tài trợ bởi WWF-US Education for Nature Program và Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted). Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Văn Dũng.

Báo cáo hội thảo bảo tồn Voọc mũi hếch và đa dạng sinh học ở khu vực Du Già - Khau Ca, tỉnh Hà Giang. Thực hiện bởi Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi khí hậu (6/2014). Tài trợ bởi Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund. 

Year 2013

Development of key species monitoring plan for Phong Nha - Ke Bang National Park, Quang Binh Province, Vietnam. A techincal report to the GIZ/KfW/PNKBNP Project "Nature Conservation and Sustainable Natural Resource Management in Phong Nha – Ke Bang National Park Region, Quang Binh, Vietnam". Implemented by Nguyen Xuan Dang, Dong Thanh Hai and Do Huu Thu (2013)

Kế hoạch giám sát các loài quan trọng ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quang Bình, Việt Nam. Báo cáo kỹ thuật của Dự án GIZ/KfW/PNKB “Bảo tồn và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên khu vực VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, Việt Nam”.  Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng, Đồng Thanh Hải, Đỗ Hữu Thư (2013)
 
Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và quản lý rừng trong vùng cảnh quan Nam Trường Sơn, Việt Nam. Báo cáo kỹ thuật của "Dự án tăng cường năng lực địa phương trong công tác quản lý rừng và bảo tồn Đa dạng sinh học vùng cảnh quan Nam Trường Sơn" của  WWF Great Mekong. Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng, Lương Văn Dũng, Vũ Văn Quyết  (2013).
 
Báo cáo kết quả điều tra, nghiên cứu thành phần loài cây thức ăn và sự biến động độ phong phú thức ăn của Voọc mũi hếch  tại khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang.  Báo cáo kết quả thực hiện dự án do Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund tài trợ. Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đình Duy (2013)
 
Điều tra đánh giá đặc trưng sinh học và sinh thái học nguồn thức ăn tự nhiên của Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus (Dollman, 1912) ở khu vực khau Ca. Dự án do Đại học Quốc gia Hà Nội. Thực hiện bởi Trần Văn Thụy, Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Anh Đức (2013)
 
Báo cáo kết quả xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch điều tra giám sát đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo thực hiện dự án VCF/KBTTN Pù Hu. Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng, Hà Văn Tuế, Nguyễn Xuân Nghĩa (2013). 
 
Dự thảo Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.  Chủ trì: Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN và PTNT. Cán bộ CeREC tham gia: Nguyễn Xuân Đặng
 
Đánh giá tính đa dạng loài khu hệ thú hoang dã vùng Bắc Trung Bộ trên cơ sở phân tích tài liệu hiện có và điều tra bổ sung. Thực hiện: Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trịnh Việt Cường (2013)
 

Year 2012 

Biodiversity survey of Rodents, Insectivores, Small carnivores and Loris in and around the Phong Nha - Ke Bang National Park, Quang Binh, Vietnam. A technical report for the GIZ/KfW/ PNKBNP Project "Nature Conservation and Sustainable Natural Resource Management in Phong Nha – Ke Bang National Park Region, Quang Binh". Implemented by W. V. Bleisch, Nguyen Xuan Dang, Nguyen Manh Ha, Nguyen Xuan Nghia, Do Tuoc, et al. (2012).

Biological environmental assessment and Preliminary impact forecasting of Ninh Thuan I Nuclear Power Project. A technical report to The Power Engineering Consulting Company 4. Implemented by Nguyen Xuan Dang (Teamleader), Nguyen Huu Duc, Le Tran Chan et al. (2012)

Summary Report of Biodiversity risk and Opportunity assessment (BROA II). A consutation report to British American Tobacco (BAT) and Kim Ngoc B Private Company, By Nguyen Xuan Dang (2012).
 
Khảo sát đa dạng sinh học các loài thú nhỏ, vượn và cu li bên trong và xung quan Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Báo cáo cho Dự án GIZ/KfW/PNKB/ Dự án Bảo tồn và Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thực hiện bởi William V. Bleisch, Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Xuân Nghĩa, Đỗ Tước và cs. (2012)
 
Điều tra đánh giá môi trường sinh vật vùng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và sơ bộ dự báo tác động của Dự án đến đa dạng sinh học. Báo cáo  kỹ thuật cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4. Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng (trưởng nhóm tư vấn), Nguyễn Hữu Dực, Lê Trần Chấn và cs. (2012).
 
Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro và cơ hội đa dạng sinh học (BROAII). Báo cáo cho British American Tobacco và Doanh nghiệp TN Kim Ngọc B (Gia Lai). Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng (2012).
 
Sao la ở Việt Nam: Hiện trạng quần thể và công tác bảo tồn. Báo cáo tại Hội thảo khoa học Bảo tồn đa dạng sinh học Dãy Trường Sơn lần thứ 4, Đông Hà, Quảng Trị, 4/2012, VACNE. Thực hiện: Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Quốc Thông.
 

Year 2011

Security situation assessment of proposed langur release site in Phong Nha - Ke Bang National Park. A report for the Primate Re-introduction Program of Frankfurt Zoological Society and Cologne Zoo. Implemented by Nguyen Xuan Dang (2011)

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên "Điều tra đa dạng sinh học thú, chim, bò sát, ếch  nhái ở  Khu Bảo tồn thiên nhiên  Xuân Nha và vùng phụ cận (tỉnh Sơn La), đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn. Thực hiện bởi bởi Nguyễn Xuân Đặng (chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Xuân Tường, Nguyễn Trường Sơn và cs. (2011)
 
Điều tra đánh giá hiện trạng quần thể sao la (Pseudoryx nghetinhensis) và sinh cảnh ở khu vực Tây Nam Quảng Bình, đề xuất quy hoạch vùng cảnh quan bảo tồn sao la Tây Nam Quảng Bình. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ. Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng (chủ nhiệm), Đặng Ngọc Cần, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Trường Sơn  và cộng sự (2011). 
 
Kết quả điều tra giám sát bò tót (Bos frontalis) và thú ăn thịt (Carnivora) ở VQG Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Báo cáo thực hiện dự án VCF/VQG Bù Gia Mập. Thực hiên bởi Nguyễn Xuân Đặng, Kiều Văn Tháp và cs. (2011)
 
Báo cáo xây dựng Khung kế hoạch điều tra giám sát một số loài thú linh trưởng, thú ăn thịt và thú móng guốc bị đe dọa cao ở Khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị. Báo cáo thực hiện dự án VCF/KBTTN ĐaKrông, Biên soạn bởi Nguyễn Xuân Đặng (2011)
 
Kết quả điều tra khảo sát thú ăn thịt (Carnivora) ở Khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị. Báo cáo thực hiện dự án VCF/KBTTN ĐaKrôngBiên soạn bởi Nguyễn Xuân Đặng, Trịnh Việt Cường (2011).
 
Kết quả điều tra khảo sát thú móng guốc (Artiodactyla)) ở Khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị. Báo cáo thực hiện dự án VCF/KBTTN ĐaKrông. Biên soạn bởi Nguyễn Xuân Đặng, Đặng Ngọc Cần (2011).
 
Kết quả điều tra khảo sát thú Linh trưởng (Primates)) ở Khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị. Báo cáo thực hiện dự án VCF/KBTTN ĐaKrông. Biên soạn bởi Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Nghĩa (2011).
 
Tiềm năng và cơ hội trong nghiên cứu bảo tồn và phát triển tài nguyên động vật tại VQG PNKB. Hội thảo 10 năm thành lập VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 2001-2011. Biên soạn và báo cáo: PGS.TS. Nguyễn Xuân Đặng.

Đa dạng sinh học khu hệ thú ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đa Krông, tỉnh Quảng Trị. Báo cáo Hội thảo nhân dịp 10 năm thành lập KBTTN ĐaKrông, Quảng Trị. Biên soạn bởi Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Nghĩa và Đoàn Văn Phi (2011). 

Year 2010

Preservation of Biodiversity in Forest Ecosystems in Vietnam. Baseline Studies in Pu Hu and Pu Luong Nature Reserves (Thanh Hoa Province). A report to the GTZ/MARD Project ‘Preservation of Biodiversity in Forest Ecosystems in Vietnam’. Implemented by Nguyen Xuan Dang, Vu Tan Phuong, Vu Thi Minh Phuong & Richard Rastall (2010)

Environmental guidelines for small hydroelectric projects in Vietnam. Vietnam Ministry of Industry and Trade. October 2010. WB/ MOIT Project. CeREC participants: Nguyen Xuan Dang, Nguyen Huu Duc

Results of rapid assessment of vegetation, flora and terrestrial vertebrate animas in Kien Giang Biosphere Reserve. A report to the GTZ Project/ Conservation and Development of KGBSR. Implemented by Nguyen Xuan Dang, Pham Duc Tien, Ngo Xuan Tuong, Le Nguyen Ngat, Ha Van Tue (2010) 

Impact assessment of Co Dinh chromite project on biodiversity, Thanh Hoa province, Central Vietnam. A technical report to Archipelago Resources PLC (ARP) and Viet Nam National Coal and Mineral Industries Group (Vinacomin), Agust 2010. Implemented by: Nguyen Xuan Dang, Nguyen Xuan Nghia, Le Tran Chan, Nguyen Huu Duc, Phan Van Mach.

Xây dựng khung chương trình điều tra giám sát bò tót (Bos frontalis) và thú ăn thịt (Carnivora) ở VQG Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Báo cáo thực hiện Dự án VCF/VQG Bù Gia Mâp. Biên soạn bởi Nguyễn Xuân Đặng (2010)
 
Bảo tồn đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng ở Việt Nam - Nghiên cứu cơ sở ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và Pù Luông, Tỉnh Thanh Hoá. Báo cáo cho Dự án GTZ/MARD Bảo tồn đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng ở Việt Nam. Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng, Vũ Tấn Phương, Vũ Thị Minh Phương và Richard Rastall (2010)
 
Đa dang sinh học thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Báo cáo thành phần cho Hồ sơ đăng ký công nhận Khu di sản thiên nhiên Cát Tiên của UNESCO. Biên soạn bởi Nguyễn Xuân Đặng (2010)
 
Chiến lược quản lý bảo tồn cho Vườn quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2011-2015. Biên soạn bởi Nguyễn Xuân Đặng và nnk (2010)
 
Kết quả khảo sát đánh giá nhanh thực vật và động vật có xương sống ở cạn của Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang. Báo cáo cho Dự án GTZ Project/ Conservation and Development of KGBSR. Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng, Phạm Đức Tiến, Ngô Xuân Tường, Lê Nguyen Ngật, Hà Văn Tuế (2010).
 
Khung kế hoạch điều tra giám sát một số loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, loài chỉ thị sinh cảnh và môi trường có sự tham gia của người dân địa phương tại Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Việt Nam. Báo cáo thực hiện dự án VCF/KBTTN-VH ĐN. Thực hiện  bới Nguyễn Xuân Đặng, Trần Văn Mùi, Nguyễn Hoàng Hảo, Nguyễn Mạnh Diệp (2010)
 
Kết quả thực hiện Chương trình điều tra giám sát một số loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, loài chỉ thị sinh cảnh và môi trường có sự tham gia của người dân địa phương tại Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Việt Nam. Báo cáo thực hiện dự án VCF/KBTTN-VH ĐN. Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng, Trần Văn Mùi, Nguyễn Hoàng Hảo, Nguyễn Mạnh Diệp (2010)
 
Đánh giá tác động đến đa dạng sinh học của Dự án chromite Cổ Định, tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo kỹ thuật cho Công ty Archipelago Resources PLC (ARP) và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoảng sản Việt Nam (Vinacomin). Tháng 8/2010. Thực hiện bởi Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Trần Chấn, Nguyễn Hữu Dực và Phan Văn Mạch.
 
Back to top