PUBLISHED BOOKS - SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Một số sách đã xuất bản do các cán bộ CeREC là tác giả hoặc đồng tác giả

Publishing research results for information sharing is a task of CeREC staff members. Until now, CeREC staff members have published about a hundred of  books and  articles  both in Vietnamese and International Journals. A list of recent publications is shown below. Please contact us if  you are interested in having full pdf copy of these publications: 

Mammal species in Phong Nha - Ke Bang National Park
Authors: Dinh Huy Tri, Nguyen Xuan Dang, Bui Ngoc Thanh, Dang Ngoc Kien
Published by: Management Board of Phong Nha - Ke Bang NP and Phong Nha - Ke Bang NP Region Project,  GIZ component.
Quang Binh - 2016 (in Vietnamese).

Thú hoang dã Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Tác giả: Đinh Huy Trí, Nguyễn Xuân Đặng, Bùi Ngọc Thành, Đặng Ngọc Kiên
Xuất bản bởi: BQL Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, Hợp phần GIZ. Quảng Bình - 2016

Participatory Biodiversity Monitoring - A Field Data Collecting Guide
Authors: Nguyen Xuan Dang, Luong Van Dzung
Publised by: SNV- Netherlands Development Organisation
Hanoi - 2015 (in Vietnamese)

Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia - Hướng dẫn thu thập số liệu trên hiện trường
Tác giả: Nguyễn Xuân Đặng, Lương Văn Dzũng
Xuất bản bởi: SNV- Tổ chức phát triển Hà Lan
Hà Nội - 2015

 

Wild Mammals in Tam Dao National Park
Authors: Nguyen Xuan Dang (Chief author), Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Truong Son
Publisher: The Hong Duc Publisher
Hanoi - 2011 (in Vietnamese)

Thú hoang dã ở Vườn quốc gia Tam Đảo
Tác giả: Nguyễn Xuân Đặng (chủ biên), Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Trường Sơn
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Hà Nội - 2011

 

Forest Mammals (Mammalia) of Vietnam - Morphology and Ecology of some Species (Volume II)
Authors: Dang Huy Huynh (chief author), Pham Trong Anh, Le Xuan Canh, Nguyen Xuan Dang, Hoang Minh Khien, Dang Huy Phuong
Publisher: The Natural Science and Technology Publisher
Hanoi - 2010 (in Vietnamese)

Thú rừng -Mammalia Việt Nam: Hình thái và Sinh học Sinh thái một số loài (Tập 2)
Tác giả: Đặng Huy Huỳnh (chủ biên), Phạm Trọng Ảnh, Lê Xuân Cảnh, Nguyễn Xuân Đặng, Hoàng Minh Khiên, Đặng Huy Phương
Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công Nghệ
Hà Nội - 2010

Classification of Mammal Class (Mammalia) and Characters of Vietnam wild fauna
Authors: Nguyen Xuan Dang and Le Xuan Canh
Publisher: The Natural Science and Technology Publisher
Hanoi - 2009 (in Vietnamese)

Phân loại học lớp Thú (Mammalia) và đặc điểm khu hệ thú hoang dã Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Xuân Đặng và Lê Xuân Cảnh
Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Hà Nội - 2009

Biodiversity and Biological gene poole Conservation in Xuan Son National Park, Phu Tho Province
Authors: Tran Minh Hoi, Nguyen Xuan Dang, Vu Xuan Phuong, Le Xuan Hue, Do Huu Thu
Publisher: The Education Publisher
Hanoi - 2008 (in Vietnamese)

Đa dạng sinh học và Bảo tồn nguồn gen sinh vật tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Trần Minh Hợi, Nguyễn Xuân Đặng, Vũ Xuân Phương, Lê Xuân Huệ, Đỗ Hữu Thư
Nhà xuất bản: Giáo dục
Hà Nội - 2008

 

 Protected Animals of Vietnam - Terrestrial Species
Authors: Tilo Nadler and Nguyen Xuan Dang
Publisher: Haki Publishing
Hanoi - 2008 (in Vietnamese)

Các loài động vật được bảo vệ ở Việt Nam - Phần động vật ở cạn
Tác giả: Tilo Nadler và Nguyễn Xuân Đặng
Nhà xuất bản: Haki Publishing
Hà Nội - 2008

 

Fauna of Vietnam. Volume 25 - Mammalia: Primates, Carnivora, Artiodactyla, Perissodactyla, Rodentia
Authors: Dang Huy huynh, Cao Van Sung, Le Xuan Canh, Pham Trong Anh, Nguyen Xuan Dang, Hoang Minh Khien, Nguyen Minh Tam
Publisher: Science and Technics Publisher
Hanoi - 2008 (in Vietnamese)

Động vật chí Việt Nam. Tập 25 - Lớp Thú (Mammalia): Primates, Carnivora, Artiodactyla, Perissodactyla, Rodentia
Tác giả: Đặng Huy Huỳnh, Cao Văn Sung, Lê Xuân Cảnh, Phạm Trọng Ảnh, Nguyễn Xuân Đặng, Hoàng Minh Khiên, Nguyễn Minh Tâm
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Hà Nội - 2008

 

Common Species of Birds in Ha Long Bay and Cat Ba Island
Authors: Ngo Xuan Tuong (chief author), Vu Duy Anh, Hoang Thi Ngoc Ha
Publisher: Education Publisher
Hanoi - 2008 (in Vietnamese)

Các loài chim thường gặp ở Vịnh Hạ Long và Đảo Cát Bà
Tác giả: Ngô Xuân Tường (chủ biên), Vũ Duy Anh, Hoàng Thị Ngọc Hà
Nhà xuất bản: Giáo dục
Hà Nội - 2008

 

 Forest Mammals (Mammalia) of Vietnam - Morphology and Ecology of some Species (Volume I)
Authors: Dang Huy Huynh (chief author), Hoang Minh Khien, Le Xuan Canh, Nguyen Xuan Dang, Vu Dinh Thong, Dang Huy Phuong
Publisher: The Natural Science and Technology Publisher
Hanoi - 2007 (in Vietnamese)

Thú rừng -Mammalia Việt Nam: Hình thái và Sinh học Sinh thái một số loài (Tập 1)
Tác giả: Đặng Huy Huỳnh (chủ biên), Hoàng Minh Khiên, Lê Xuân Cảnh, Nguyễn Xuân Đặng, Vũ Đình Thống, Đặng Huy Phương
Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công Nghệ
Hà Nội - 2007.

 

 Vietnan Red Data Book. Part 1. Animals
Authors: Ministry of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (Dang Huy Huynh, Pham Trong Anh, Le Xuan Canh, Nguyen Xuan Dang et al.)
Publisher: The Natural Science and Technology Publisher
Hanoi - 2007 (in Vietnamese)

Sách Đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật
Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đặng Huy Huỳnh, Phạm Trọng Ảnh, Lê Xuân Cảnh, Nguyễn Xuân Đặng và nnk)
Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công Nghệ
Hà Nội - 2007

 

Biodiversity in U Minh Thuong National Park, Vietnam
Authors: Nguyen Xuan Dang, Pham Trong Anh, Nguyen Van Sang et al.
Publisher: Agriculture Publisher
Ho Chi Minh City - 2007 (in Vietnamese)

Đa dạng sinh học Vườn quốc gia U Minh Thượng, Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Xuân Đặng, Phạm Trọng Ảnh, Nguyễn Văn Sáng và nnk
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh - 2004

 

Vietnam Primate Conservation Status Review 2002 - Part 2. Leaf Monkeys
Authors: Nadler T., F Momberg, Nguyen Xuan Dang, N. Lormee
Published by: Fauna & Flora International - Vietnam Program; Frankfurt Zoological Society
Hanoi - 2003 (in English)

Tình trạng bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam - Đánh giá năm 2002. Phần 2. Các loài khỉ ăn lá
Tác giả: T. Nadler, F. Momberg, Nguyen Xuan Dang, N. Lormee
Xuất bản bởi: Tổ chức Bảo tồn Động Thực vật Quốc tế - Chương trình Việt Nam; Hội động vật học Frankfurt
Hà Nội - 2004 (tiếng Anh)

 

Proceeding of the Workshop on Enhancement of Knowlegde and Conservation of Otters in U Minh Thuong National Park, Kien Giang Province, Vietnam.
Edited by Nguyen Xuan Vinh, Nguyen Xuan Dang, Hiroshi Sasaki
Published by: CARE International in Vietnam, The Otter Research Group, Japan
Ho Chi Minh City - 2003 (in English)

Kỷ yếu Hội thảo về nâng cao hiểu biết và bảo tồn rái cá ở Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
Tác giả hiệu đính: Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Xuân Đặng và Hỉoshi Sasaki
Xuất bản bởi: CARE International in Vietnam, The Otter Research Group, Japan
TP. Hồ Chí Minh - 2003 (tiếng Anh)

 

 Conservation of Otters
Authors: Nguyen Xuan Dang, Pham Trong Anh
Published by National Centre for Natural Science and Technology
Hanoi - 2002 (in Vietnamese),

Bảo tồn các loài rái cá
Tác giả: Nguyễn Xuân Đặng, Phạm Trọng Ảnh
Xuất bản bởi: Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia
Hà Nội - 2002.

 

Field Guide to the Key Mammal Species of Cat Tien National Park
Authors: Pham Nhat, Nguyen Xuan Dang, Gert Polet
Publisher: Ho Chi Minh City Publisher
Ho Chi Minh City - 2001 (in Vietnamese and English)

Sổ tay ngoại nghiệp nhận diện các loài thú lớn của Vườn quốc gia Cát Tiên
Tác giả: Phạm Nhật, Nguyễn Xuân Đặng, Gert Polet
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh - 2001 

 

Field Guide to the Key Mammal Species of Pu Mat Nature Reserve
Authors: Pham Nhat, Nguyen Xuan Dang
Publisher: Lao Dong - Society Publisher
Hanoi - 2001 (in Vietnamese and English)

Sổ tay ngoại nghiệp nhận diện các loài thú lớn của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát
Tác giả: Phạm Nhật, Nguyễn Xuân Đặng
Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội
Hà Nội - 2001

 

Field Guide to the Key Mammal Species of Phong Nha - Ke Bang National Park
Authors: Pham Nhat, Nguyen Xuan Dang
Publisher: Lao Dong - Society Publisher
Hanoi - 2000 (in Vietnamese and English)

Sổ tay ngoại nghiệp nhận diện các loài thú lớn của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Tác giả: Phạm Nhật, Nguyễn Xuân Đặng
Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội
Hà Nội - 2000.

 

Vietnam Primate Conservation Status Review 2000. Part 1: Gibbons
Authors: T. Geissman, Nguyen Xuan Dang, N. Lormee, F. Momberg
Published by: Fauna & Flora International - Indochina Programme
Hanoi - 2000 (in Vietnamese and English)

Tình trạng bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam - đánh giá năm 2000. Phần 1: Các loài vượn
Tác giả: T. Geissman, Nguyen Xuan Dang, N. Lormee, F. Momberg
Xuất bản bởi: Tổ chức Bảo tồn Động Thực vật quốc tế - Chương trình Đông Dương
Hà Nội - 2000 (Tiếng Việt)

 

 A Guide to Identification of Wild Animal Species of often Trading
Authors: Nguyen Xuan Dang, Pham Trong Anh, Nguyen Van Sang, Ho Thu Cuc, Nguyen Quang Truong, Hoang Minh Khien
Publisher: Agriculture Publisher
Hanoi - 2000 (in Vietnamese)

Nhận dạng động vật hoang dã bị buôn bán
Tác giả: Nguyễn Xuân Đặng, Phạm Trọng Ảnh, Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường, Hoàng Minh Khiên
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Hà Nội - 2000 (Tiếng Việt)

   

A pictorial Guide for quick identification of some wild animals protected by Vietnamese laws and CITES
Authors: Nguyen Xuan Dang (chief author), Nguyen Dao Ngoc Van, Ngoc Thi Men
Published by Traffic Southeast Programme
Hanoi - 2009 (in Vietnamese)

Nhận dạng nhanh một số loài động vật hoang dã được Công ước CITES và pháp luật Việt Nam bảo vệ
Tác giả: Nguyễn Xuân Đặng (chủ biên), Nguyễn Đào Ngọc Vân, Ngọc Thị Mến
Xuất bản bởi: Traffic Đông Nam
Hà Nội - 2009

   
   

Articles - Bài báo đã xuất bản [Xem >>]

Back to top