TONKIN'S SNUB-NOSED MONKEY CONSERVATION EDUCATION FOR SCHOOL CHILDREN IN QUAN BA DISTRICT, HA GIANG PROVINCE

Quan Ba forest harbors the second world last population of Tonkin's Snub-nosed Monkey (TSM). The population is now severely threatened by wildlife hunting and habitat destruction caused by the local communities. In order to protect this TSM population we must change the attitude of local communities from antagonism to supporting wildlife conservation. Among various measures being applied by CeREC to change attitude of the local communities, conservation awareness education for local school children is considered very important. In 2018, with the donation from Ostrava Zoo (Czech Republic), CeREC has organized events of TSM conservation education for school children in 3 communes in the TSM habitat area, namely Cao Ma Po, Ta Van and Tung Vai communes.

GIÁO DỤC BẢO TỒN VOỌC MŨI HẾCH CHO HỌC SINH Ở QUẢN BẠ, HÀ GIANG

Rừng Quản Bạ hiện đã lưu giữ một trong 2 quần thể cuối cùng trên toàn thế giới của loài Voọc mũi hếch (VMH). Quần thể này hiện đã bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động săn bắn động vật hoang dã và phá hoại sinh cảnh của cộng đồng dân cư địa phương. Để bảo vệ quần thể VMH này, cần phải thay đổi ý thức của dân cư địa phương từ đối kháng với động vật hoang dã sang ủng hộ bảo tồn chúng. Trong số nhiều hoạt động đang được tổ chức CeREC thực hiện nhằm thay đổi ý thức của người dân địa phương, giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn cho học sinh các trường phổ thông địa phương rất được coi trọng. Năm 2018, với sự tài trợ của Vườn thú Ostrava (CH Séc), CeREC đã tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức bảo tồn VMH cho học sinh phổ thông của 3 xã thuộc vùng sinh cảnh của quần thể VMH là Cao Mã Pờ, Tả Ván và Tùng Vài.

Pic 1. "Festival of competition on forest protection and TSM conservation" in Tung Vai School - The dance and song show before opening of the Festival. Hội thi tuyên truyền bảo vệ rừng và bảo tồn VMH của Trường trung học cơ sở Tùng Vài - Biểu diễn văn nghệ trước khi khai mạc hội thi

Pic 2. One hundred (100) pupils were selected to participate in the festival by answering conservation questions. Một trăm em học sinh được chọn tham gia hội thi theo hình thức rung chuông vàng

Pic 3. And this is the festival champion who has the right to have honorary drumming. Và đây là quán quân của hội thi người được quyền rung chuông vàng (đánh một hồi trống trường)