FORUM ON TONKIN'S SNUB-NOSED MONKEY CONSERVATION IN QUAN BA, HA GIANG

 On the 7 December 2018, Centre for Resources, Environment and Climate Change (CeREC) in collaboration with Quan Ba Forest Protection Department organized the "Forum on Conservation of Tonkin's Snub-nosed Monkey and Reception of TSM conservation cups donated by Ostrava Zoo, Czech Republic". The Forum was held at headquarter of Quan Ba Forest Protection Department, in Tam Son Town, Quan Ba District, Ha Giang Province. The Forum had a great honour to have Mr Lukas Musil, Deputy Head of Mission of Embassy of the Czech Republic in Vietnam attend the Forum and hand the Tonkin's Snub-nosed Monkey Conservation cups to local commune authorities
 
Ngày 7 tháng 12 năm 2018, Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi khí hậu (CeREC) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quản Bạ tổ chức Toa đàm bảo tồn Voọc mũi hếch và chuyển giao cho địa phương bộ sản phẩm cốc tuyên truyền bảo tồn Voọc mũi hếch do Ostrava Zoo (CH Séc) ủng hộ. Tọa đàm được tiến hành tại trụ sở Hạt Kiểm lâm Quản Bạ, Thị trấn Tam Sơn, tỉnh Hà Giang