INTERNATIONAL ELEPHANT FOUNDATION SUPPORTS THE ELEPHANT CONSERVATION IN VIETNAM

 Pumat NP is a priority area for conservation of wild Asian Elephant in Vietnam. However, the elephants cause serious human - elephant conflict (HEC) in its buffer zone. Local communities have no experience of HEC mitigation. The Community Elephant Protection Teams have been established but have not been properly trained on elephant monitoring and HEC management. Pumat NP has a limitation budget, can not support all necessary activities for HEC mitigation and elephant protection outside the park boundary. Consequently, the HEC is ever increased and local communities loose their support to the elephant conservation and retaliatory injuring and killing elephant was happened. If the effective HEC mitigation measures are not undertaken, the wild elephant population in Pumat NP will be loosed in near future. Thus in 2020, Centre for Resource, Environment and Climate Change (CeREC) is implementing a project "Community-based human elephant conflict mitigation in Pumat National Park, Vietnam". The Project is funded by the International Elephant Foundation (IEF) provides a financial support for the
The project goal is to develop a community-based HEC management system for long-term mitigation of human - elephant conflict and safeguarding wild elephant population in Pumat NP. The project specific objectives are:
- Understanding the nature of the HEC (intensity, depredation, spatial and temporal pattern, elephant seasonal movement route, human social characteristics)
- Assessing the local people's attitude towards wild elephant conservation and forest conservation
- Developing strategies for the effective HEC mitigation and the elephants safeguarding
- Training the local Community Elephant Protection Team (CEPT) on techniques of elephant monitoring, early HEC informing system operation, and safeguarding the elephants outside Pumat NP
- Training local communities on techniques of the HEC mitigation and elephant safeguarding

Professor Nguyen Xuan Dang is instructing the CEPT trainees how to take the mesurement of elephant dung

Key expected results of this Project are a completed set of feasible strategies for HEC mitigation and elephant safeguarding; 20 members of Community Elephant Protection Team will receive proper training on techniques of Elephant monitoring, early HEC Informing system operation and HEC mitigation measures; hundreds of local villagers will receive a training on the world best HEC mitigation experience. All these will help to enhance capacity of Pumat NP and local communities on the HEC management and elephant conservation. The strategies will be used by Pumat NP as a guideline for effective HEC management in long-term period. This model can also be applied to other areas in Vietnam to mitigate HEC and conserve the wild elephants in Vietnam.

The Centre for Resource, Environment and Climate Change would like to express its sincerely thank to the International Elephant Foundation for its generous financial support to this project.

TỔ CHỨC VOI QUỐC TẾ (IEF) TÀI TRỢ CHO BẢO TỒN VOI Ở VIỆTNAM

VQG Pù Mát là một trong 3 vùng ưu tiên bảo tồn voi của Việt Nam. Tuy nhiên, các đàn voi ở đây đang gây ra sự xung đột voi - người ngày càng gia tăng ở vùng đệm. Người dân địa phương chưa có kinh nghiệm và cũng như chưa được huấn luyện về các biện pháp phòng tránh xung đột voi - người. Các tổ bảo vệ voi cộng đồng (Tổ phản ừng nhanh bảo vệ voi) đã được thành lập nhưng chưa được tập huấn về các kỹ thuật giám sát voi và quản lý xung đột voi - người. Trong khi đó, VQG Pù Mát do hạn chế về nguồn kinh phí, không thể hỗ trợ tất cả các hoạt động cần thiết để giảm thiểu xung đột và bảo vệ voi khi chúng ra khỏi ranh giới của Vườn quốc gia.Hậu quả là xung đột voi - người ngày càng gia tăng và sự ủng hộ bảo tồn voi của người dân địa phương đang bị suy giảm đáng kể, dẫn đến một số cá thể voi rừng ở Pù Mát đã bị xâm hại và diết chết. Nếu không thực hiện các biện pháp giảm thiểu xung đột một cách hiệu quả thì quần thể voi hoang dã ở VQG Pù Mát có thể bị mất trong tương lai gần. Năm 2020, Tổ chức Voi Quốc tế (IEF) đã quyết định tài trợ cho Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi Khí hậu (CeREC) để thực hiện dự án "Giảm thiểu xung đột voi -người ở Vườn quốc gia Pù Mát dựa vào cộng đồng". Dự án "Giảm thiểu xung đột voi - người ở Vườn quốc gia Pù Mát dựa vào cộng đồng" nhằm xây dựng một hệ thống quản lý xung đột voi - người hiệu quả và đảm bảo an toàn cho đàn voi sinh sống. Các mục tiêu cụ thể của Dự án bao gồm:
- Điều tra nghiên cứu làm rõ bản chất của tình trạng xung đột voi - người ở đây
- Điều tra đánh giá ý thức của người dân địa phương về bảo tồn voi và bảo vệ rừng tự nhiên là sinh cảnh của voi
- Xây dựng các giải pháp giảm thiểu xung đột voi - người hiệu quả và bảo vệ voi an toàn
- Tập huấn cho Tổ bảo vệ voi cộng đồng kỹ thuật giảm sát voi, cảnh bảo sớm voi xâm nhập bảo vệ voi khi chúng hoạt động ở bên ngoài VQG Pù Mát và đánh giá thiệt hại do voi gây ra
- Tập huấn cho người dân địa phương các biện pháp hạn chế xung đột voi - người và bảo vệ voi.
Các kết quả chính của dự án sẽ bao gồm: bộ các giải pháp hạn chế xung đột voi - người và bảo vệ voi an toàn; các thành viên của Tổ bảo vệ voi cộng đồng và Tổ phản ứng nhanh bảo vệ voi được tập huấn; Người dân địa phương được tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ voi và được tập huấn về các kinh nghiệm tốt nhất trên thế giới về hạn chế xung đột voi - người. Những kết quả này sẽ góp phần nâng cao năng lực của VQG Pù Mát và dân cư địa phương trong quản lý xung đột voi-người và bảo tồn voi.
Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi Khí hậu chân thành cảm ơn Tổ chức Voi Quốc tế (IEF) đã tài trợ cho thực hiện Dự án này.