Environmental Projects - Các dự án môi trường

POLICY & APPRAISAL CONSULTANCY - THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2016-09-22
  Các cán bộ của CeREC tham gia thẩm định nhiều Báo cáo Đánh giá...

Read more

EIA & EM PROJECTS - MỘT SỐ DỰ ÁN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIÊN

2014-09-08
Các cán bộ của CeREC đã chủ trì hoặc tham gia nhiều dự án Đánh giá tác động môi trường (ĐTM ) và giám sát môi trường  (GSMT) của  nhiều loại dự án phát triển khác nhau như: phát triển thủy điểm, nhiệt điện và điện hạt nhân;  xây dựng...

Read more

Pages: [1] (Found: 2 records)