Publications - Tài liệu xuất bản

PUBLISHED ARTICLES - BÀI BÁO ĐÃ XUẤT BẢN

2014-09-20
  [Current stutas of Indochinese Grey Langur Trachypithecus crepusculus) in Xuan Lien Nature Reserve, Thanh Hoa Province]. Hiện trạng quần thể Voọc xám đông dương Trachypithcus crepusculus ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Sinh học 2016, 38(2): 162-170. DOI: 10.15625/0866-7160/v38n2.7890 (in Vietnamese with English...

Read more

PUBLISHED BOOKS - SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

2014-02-22
Một số sách đã xuất bản do các cán bộ CeREC là tác giả hoặc đồng tác giả Publishing research results for information sharing is a task of CeREC staff members. Until now, CeREC staff members have published about a hundred of  books and  articles  both in Vietnamese and International...

Read more

Pages: [1] (Found: 2 records)