Vietnam Primate Conservation Planning Workshop in Hanoi - Hội thảo xây dựng kế hoạch bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam

HỘI THẢO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO TỒN THỨ LINH TRƯỞNG VIỆT NAM.

On January 21, 2014, the Vietnam Primate Conservation Planning Workshop was held in Hanoi. The workshop was hosted by Vietmanese Primate Conservation Group in collaboration with IUCN/SSC/ Primate Specialist Group. The goal of the Workshop is to reach  an agreement among Vietnamese Primatologists on the development of an National Action Plan for Conservation of Vietnamese Primates. As the results, workplan for the Action Plan development has been adopted by the participants, that by the end of 2014, the final draft of the Action Plan should be completed and be ready to subbmit to Vietnam Government for consideration. The Department of Nature Conservation (DoNC) of Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) will host the  proccess of Action Plan development, while IUCN/SSC/ Primate Specialist Group and Centre for Resources, Environment and Climate Change (CeREC) will works as collaborators in the Action Plan preparation. 

Photo : Associate Prof. Dr. Nguyen Xuan Dang, Deputy Director of CeREC is chaired a section of the Vietnam Primate Conservation Planning Workshop

Hội thảo xây dựng kế hoạch bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam

Ngày 21/1/2014, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo xây dựng Kế hoạch Bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam do Nhóm chuyên gia bảo tồn linh trưởng Việt Nam phối hợp với Nhóm chuyên gia bảo tồn Linh trưởng của IUCN/SSC tổ chức. Mục đích của Hội thảo nhằm đạt được sự thống nhất giữa các nhà linh trưởng học Việt Nam về việc xây dựng một Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam. Hội thảo đã đề ra kế hoạch làm việc sao cho đến cuối năm 2014, dự thảo Kế hoạch hành động bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam sẽ hoàn thành và có thể đệ trình lên Chính phủ Việt Nam xem xét. Vụ Bảo tồn thiên nhiên thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì quá trình xây dựng Kế hoạch hành động. Các cơ quan, tổ chức khác như Nhóm chuyên gia Linh trưởng của IUCN/SSC và Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi Khí hậu (CeR EC) sẽ là cộng tác viên xây dựng Kế hoạch.

Photo: PGS. T S. Nguyễn Xuân Đặng, Phó giám đốc Trung tâm CeREC đang chủ trì một phiên họp của Hội thảo