Training workshop on biodiversity survey and monitoring techniques for staff of Pu Hu Nature Reserve, Thanh Hoa Province - Tập huấn tại KBTTN Pù Hu, Thanh Hóa

The training workshop "Building mammal monitoring capacity for staff members of Pu Hu Nature Reserve, North Vietnam" was conducted in April - June 2013. The workshop was jointly funded by WWF-US Education for Nature Program and Vietnam Conservation Fund. Instructors of the Workshop are Associate Prof. Dr. Nguyen Xuan Dang, Dr. Nguyen Vinh Thanh, Mr. Nguyen Xuan Nghia and Mr. Le Van Dzung. Twenty two (22) staff of Pu Hu NR attended the worshop. Training programm includes 3-day classroom teaching and 3-week field practices.

Hội thảo tập huấn "Tăng cường năng lực điều tra giám sát thú cho cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Thanh Hóa, Việt Nam" được thực hiện trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2013 và được tài trợ bởi "Chương trình giáo dục vì Thiên nhiên của Quỹ quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên Mỹ  và Quỹ bảo tồn Việt Nam. Giảng viên tập huấn gồm PG S. T S. Nguyễn Xuân Đặng, T S. Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Xuân Nghĩa và Lê Văn Dũng. Tham dự hội thảo có 22 cán bộ của KBTTN Pù Hu. Chương trình hội thảo bao gồm 3 ngày tập huấn lý thuyết tại hội trường và 3 tuần thực hành điều tra nghiên cứu tại hiện trường KBTTN Pù Hu.

Deputy Director of Pu Hu NR giving opening speech to the workshop - PGĐ KBTTN Pù Hu phát biểu khai mạc hội thảo

Associate Prof. Dr. Nguyen Xuan Dang giving lectures at the workshop - PG S. T S. Nguyễn Xuân Đặng giảng bài cho lớp tập huấn

Mr. Le Van Dzung (MSc.) teaching how to use the field equipment - Lê Văn Dũng hướng dẫn sử dụng các dụng cụ nghiên cứu hiện trường

Mr. Nguyen Xuan Nghia (MSc.) giving presentation on mammal survey techniques - Nguyễn Xuân Nghĩa hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu thú nhỏ

Trainees moving to Pu Hu NR for field practice - Các học viên di chuyển vào KBTTN Pù Hu để thực tập

Limestone Forest in Pu Hu Nature Reserve - Sinh cảnh rừng trên núi đá ở KBTTN Pù Hu

Lowland evergreen tropical forest in Pu Hu Nature Reserve - Sinh cảnh rừng nhiệt đời thường xanh đất thấp

 

Ma river crossing boundary of the NR - Sông Mã chảy qua ranh giời KBTTN Pù Hu

  

Trainees is leaving camp for for their  field survey - Các học viện chuẩn bị rời lán trại đi khảo sát

 

This venomous snake was sometime encoutered during transect survey - Rắn độc vẫn thường bắt gặp trong rừng khi đi khảo sát

 

Trainnee learning how to prepare rodent specimens - Các học viên học cách xử lý mẫu thú nhỏ

 

Preparaing rodent specimen - Học làm mẫu gậm nhấm

 

Preparing rodent specimens - Học làm mẫu vật thú nhỏ

 

Trainee learning how to take measurements of specimens - Học viên học cách đo mẫu vật

Deputy Director of Pu Hu NR awarding trainees with Certificate of Complention - PDĐ KBTTN Pù Hu phát chứng chỉ hoàn thành khóa tập huẫn cho học viên

Associate Prof. Dr. Nguyen Xuan Dang awarding trainees the Certificate of Completion - PGS TS. Nguyễn Xuân Đặng phát chứng chỉ cho học viên

Trainees with Certificates of Completion - Các học viên phấn khới nhận chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn

 Back to top