Gibbon and Primate monitoring and conservation training for staff members of Xuan Lien Nature Reserve, Thanh Hoa Province, Vietnam - Tập huấn điều tra giám sát Linh trưởng cho cán bộ KBTTN Xuân Liên

TẬP HUẤN ĐIỀU TRA GIÁM SÁT, BẢO TỒN VƯỢN VÀ THÚ LINH TRƯỞNG CHO CÁN BỘ KBTTN XUÂN LIÊN , THANH HÓA [Xem >>]

Training workshop "Gibbon and Primate monitoring and conservation training for staff members of Xuan Lien Nature Reserve, Thanh Hoa Province, Vietnam" was organized by Centre for Resources, Environment and Climate change (CeREC) from 10-28 July 2014 at Xuan Lien Nature Reserve, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province, Vietnam. The training curriculum includes 3 parts: Classroom training; Field training; and Final workshop. The classroom training lasted for 4 days including 2-day theory training before field training and 2 - day data analysis and presentation after field training. The field training lasted for 12 days of gibbon survey at Xuan Lien NR. After data analysis, one-day final workshop was organized for presenting of Gibbon survey results to Management Board of Xuan Lien Nature Reserve and other local stakeholder for information sharing.

Pic1. Trainors and trainees at classroom training - Giảng viên và học viên trong giờ học lý thuyết

Fifteen (15) staffs of Xuan Lien NR and 3 local villagers successfully completed the training workshop. A training manuals including lectures of all theoretical training topics have been compiled and handed out to all trainees for their use during training course and afterwards (download pdf). During 12-day field training, the trainees recorded 25 White-cheeked Gibbon groups (Nomascus leucogenys) in the Reserve using listening point method; assessed status of Gibbon habitat and identified key direct threats to the Gibbon population and habitat using transect and plot survey methods. Based on data collected in the field, the trainees made recommendations for enhancing Gibbon and Primate conservation in Xuan Lien Nature Reserve based on these data. This project is funded by WWF Russell E. Train Education for Nature Program

Pic2. Associate Prof. Dr. Nguyen Xuan Dang is giving his lecture at training classroom - PGS. TS. Nguyễn Xuân  Đặng giảng bài tại lớp tập huấn

Khóa tập huấn về điều tra giám sát và bảo tồn vượn và thú linh trưởng cho cán bộ KBTTN Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa được Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi khí hậu (CeREC) thực hiện từ 10-28 tháng 7/2014 tại KBTTN Xuân Liên, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Chương trình tập huấn gồm 3 phần: Học tập tại hội trường; Thực hành trên hiện trường KBTTN Xuân Liên; và Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát hiện trường. Học tập tại hội trường được thực hiện trong 4 ngày: 2 ngày học tập kiến thức bảo tồn và các phương pháp điều tra giám sát và 2 ngày học tập phương pháp phân tích số liệu, xây dựng báo cáo. Thực tập hiện trường được thực hiện trong 12 ngày tại KBTTN Xuân Liên.

Pic.3 Trainees in the field practice - Học viên trong những ngày thực tập hiện trường

Có 15 cán bộ của KBTTN Xuân Liên và 3 người dân địa phương được lựa chọn tham gia khóa tập huấn. Bộ tài liệu về các nội dung tập huấn được biên soạn và phát cho các học viên để sử dụng lâu dài (tải tài liệu tập huấn). Trong 12 ngày thực tập hiện trường, các học viên đã ghi nhận được 25 đàn Vượn má trắng (Nomascus leucogenys) bằng phương pháp đếm theo điểm nghe; đánh giá tình trạng sinh cảnh của vượn và các đe dọa trực tiếp đến quần thể vượn và sinh cảnh bằng phương pháp điều tra theo tuyến và ô tiêu chuẩn. Trên cơ sở các kết quả thu được trên hiện trường , các học viên đã xây dựng các kiến nghị về biện pháp tăng cường quản lý vượn và thú linh trưởng trong Khu bảo tồn. Dự án này được tài trợ bởi WWF Russell E. Train Education for Nature Program

Pic 4. Transect survey for observation of Ptimates in forest - Điều tra thú linh trưởng theo tuyến