POLICY & APPRAISAL CONSULTANCY - THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Các cán bộ của CeREC tham gia thẩm định nhiều Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và tư vấn xây dựng các chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường và phản biện xã hội về các vấn đề môi trường ở Việt Nam